താത്ക്കാലിക നിയമനംകട്ടിലപ്പൂവം ഗവ. ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്‌കൂളിലെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഭാഗത്തില് എച്ച്എസ്എസ്ടി സോഷ്യോളജി (ജൂനിയര്) തസ്തികയില് താത്ക്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നു. അഭിമുഖം ഒക്ടോബര് 13 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 ന് ഹയര് സെക്കന്ഡറി ഓഫീസില് നടക്കും. ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള് യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് സഹിതം ഹാജരാകണം.pudukad news puthukkad news

Post a Comment

0 Comments