ഓണം ബംബര്‍ 25 കോടി ആര്‍ക്ക് അടിച്ചാലും കൈയ്യില്‍ കിട്ടുക 12 കോടി 88 ലക്ഷം ഓണം ബംബര്‍ 25 കോടി അടിച്ചാല്‍ഓണം ബംബര്‍ 25 കോടി ആര്‍ക്ക് അടിച്ചാലും കൈയ്യില്‍ കിട്ടുക 12 കോടി 88 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ്.

10 ശതമാനം ഏജന്റ് കമ്മീഷൻ

2 കോടി 50 ലക്ഷം പോയാല്‍ പിന്നെ

ബാക്കിയുള്ളത്

*22 കോടി 50 ലക്ഷം രൂപ.

അതിന്റെ 30% TDS (6.75 കോടി) കുറച്ചാല്‍ പിന്നെയുള്ളത്

*15കോടി 75 ലക്ഷം രൂപ.

തീര്‍ന്നിട്ടില്ലഅഞ്ച് കോടിക്ക് മുകളില്‍ വരുമാനം ഉള്ളവര്‍ ടാക്സിന്റെ 37% സര്‍ചാര്‍ജ് അടക്കണം.2 കോടി 4975000 രൂപ.കഴിഞ്ഞില്ല. ടാക്‌സും സെസ് ചാര്‍ജും ചേര്‍ന്ന തുകയുടെ 4% ഹെല്‍ത്ത് & എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് അടക്കണം. അതായത്67500000 + 24975000 = 92475000 രൂപയുടെ 4 ശതമാനം.അതായത് 3699000 രൂപ.സെസും ചര്‍ച്ചാര്‍ജും എപ്പോഴെങ്കിലും അടച്ചാല്‍ പോരാ..സെപ്റ്റംബറില്‍ ബംമ്ബര്‍ അടിച്ചാല്‍ഒക്ടോബറില്‍ പണം കിട്ടി എന്ന് കരുതുക.ഡിസംബറിന് മുൻപ് 2 കോടി 8674000 രൂപ അടക്കണം.ഇല്ലങ്കി ഓരോ മാസവും ആ തുകയുടെ 1% പെനാല്‍റ്റി ഇട്ട് തരും.ലോട്ടറി അടിച്ച പലര്‍ക്കും ഇതറിയില്ല. വര്‍ഷാവസാനം റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ഈ തുകയും പെനാല്‍റ്റിയും ചേര്‍ത്ത് ചാമ്ബും.

1 കോടി രൂപ സമ്മാനമടിച്ചാല്‍

1 കോടി രൂപ സമ്മാനമടിച്ചാല്‍ 10 ശതമാനം ഏജന്റ് കമ്മീഷൻ പോകും. 10 ലക്ഷം രൂപ ഈ ഇനത്തില്‍ സമ്മാന തുകയില്‍ നിന്ന് കുറയും. ബാക്കി 90 ലക്ഷം രൂപയില്‍ നിന്നാണ് ടിഡിഎസ് ഈടാക്കുന്നത്. 30 ശതമാനം നിരക്കിലാണ് ലോട്ടറി സമ്മാനത്തില്‍ നിന്ന് നികുതി ഈടാക്കുക. 30 ശതമാനം ടിഡിഎസ് ഈടാക്കുമ്ബോള്‍ 27 ലക്ഷം രൂപ കുറവ് വരും. ബാക്കിയുള്ളത് 63 ലക്ഷം രൂപയാണ്.

സമ്മാനതുക 50 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാകുമ്ബോള്‍ സര്‍ച്ചാര്‍ജ് ബാധകമാകും. 50 ലക്ഷം മുതല്‍ 1 കോടി വരെ 10 ശതമാമനാണ് സര്‍ചാര്‍ജ്. നികുതിയായി അടച്ച തുകയുടെ 10 ശതമാനമാണ് സര്‍ച്ചാര്‍ജ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. 27 ലക്ഷം രൂപയുടെ 10 ശതമാനമായ 2.70 ലക്ഷം രൂപ സര്‍ചാര്‍ജ് ഇനത്തില്‍ പോകും.

അടുത്തത് ഹെല്‍ത്ത് ആൻഡ് ഏജ്യുക്കേഷൻ സെസും നല്‍കണം. ടിഡിഎസ് ആയി ഈടാക്കിയ തുകയുടെ 4 ശതമാനം ആണ് സെസ് നല്‍കേണ്ടത്. 1,18,000 രൂപ സെസ് ആയി ഈടാക്കും. ഏജൻസി കമ്മീഷനും നികുതിയും സര്‍ചാര്‍ജും സെസും കിഴിച്ചാല്‍ 59,11,200 രൂപ ലോട്ടറിയിടിച്ച വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കും.

ലോട്ടറി അടിച്ചാല്‍ ചെയ്യേണ്ടത്

ലോട്ടറി അടിച്ചാല്‍ അതൊരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെയ്ക്കാതിരിക്കുക.അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചാര്‍ട്ട്ഡ് അക്കൗണ്ടിനെ ബന്ധപ്പെടുക. ഏതൊക്കെ പണമാണ് അടക്കേണ്ടത്, ടാക്സ് അടക്കേണ്ട തുക ഇതെല്ലാം മനസിലാക്കി വെച്ച്‌ കൃത്യമായ രീതിയില്‍ തുക വിനിയോഗിക്കുക.

ചിലര്‍ ബ്ലാക്കിന് ടിക്കറ്റ് മാറാനൊക്കെ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ പൊല്ലാപ്പിലേ ചെന്ന് അവസാനിക്കൂ. അതിനാല്‍ ലോട്ടറി അടിച്ചാല്‍ ലോട്ടറി വകുപ്പില്‍ നിന്ന് തന്നെ കൃത്യമായി പണം മാറ്റിയെടുക്കണം.

നികുതി

1961 ലെ ആദായ നികുതി നിയമം സെക്ഷൻ 194ബി പ്രകാരം ലോട്ടറിയില്‍ നിന്നുള്ള സമ്മാനങ്ങള്‍ക്ക് നികുതി ഈടാക്കിയ ശേഷം മാത്രമെ പണം അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. 30 ശതമാനം സ്രോതസില്‍ നിന്നുള്ള നികുതി (ടിഡിഎസ്) യാണ് ഈടാക്കുന്നത്. സമ്മാനര്‍ഹമായ ലോട്ടറി വിറ്റ ഏജന്റിന് 10 ശതമാനം ഏജൻസി കമ്മീഷൻ ലഭിക്കും.

50 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളില്‍ സമ്മാനം ലഭിച്ചവര്‍ സര്‍ചാര്‍ജും സെസും നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്. 50 ലക്ഷം- 1 കോടിക്ക് കീഴില്‍ 10 ശതമാനവും 1-2 കോടി വരെ 15 ശതമാനവും 2-5 കോടി വരെ 25 ശതമാനവുമാണ് സര്‍ചാര്‍ജ്. 5 കോടിക്ക് മുകളില്‍ 37 ശതമാനം സര്‍ചാര്‍ജ് നല്‍കണം. ഇതോടൊപ്പം ഹെല്‍ത്ത് ആൻഡ് എജ്യുക്കേഷൻ സെസ് ആയി 4 ശതമാനം ഈടാക്കും.

Post a Comment

0 Comments