കുക്ക് ഒഴിവിലേക്ക് താൽകാലിക നിയമനം

 


ശ്രീ ചിത്തിര തിരുന്നാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആന്റ് ടെക്നോളജി തിരുവനന്തപുരം, കുക്ക് ഒഴിവിലേക്ക് താൽകാലിക നിയമനം നടത്തുന്നു

details:COOK (TEMPORARY), DATE & TIME 25.09.2023 - 09.00 AM.pdf (sctimst.ac.in)

Post a Comment

0 Comments