ചാണ്ടി ഉമ്മൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു


ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പുതുപ്പള്ളി എംഎൽഎ ആയി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ദൈവനാമത്തിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്....

Post a Comment

0 Comments