കുത്തനെ ഉയർന്ന സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ്; ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞു


കുത്തനെ ഉയർന്ന സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 240  രൂപ കുറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച സ്വർണവില  റെക്കോർഡ് വർധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.  ഒറ്റ ദിവസം 1120 രൂപ വർധിച്ചിരുന്നു. വിപണിയിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക് 44080 രൂപയാണ്. ഒരു ഗ്രാം 22  കാരറ്റ്  സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വിപണി വില 5510 രൂപയാണ്. ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില 4568 രൂപയുമാണ്. അതേസമയം വെള്ളിയുടെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു  ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിയുടെ വില 77 രൂപയാണ്. ഒരു ഗ്രാം ഹാൾമാർക്ക് വെള്ളിയുടെ വിപണി വില 103 രൂപയാണ്.  

Post a Comment

0 Comments