കേരള PSC 2024 ജൂണ്‍ മാസത്തെ പരീക്ഷ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു | പ്രധാനപെട്ട പരീക്ഷ ഉള്‍പ്പടെ 110 പരീക്ഷകള്‍ ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍


2024 ജൂണ്‍ മാസത്തെ പരീക്ഷാ കലണ്ടറിലെ പരീക്ഷകള്‍ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ 11/04/2024 വരെ സ്ഥിതീകരണം നല്‍കിയവര്‍ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ കഴിയുക. അത് കൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ഉദ്യോഗാര്‍ത്തികള്‍ സ്ഥിരീകരണം കൊടുക്കുക


Kerala PSC Exam Calendar June 2024: Check Exam Dates

Exam Date                     Category Number Exam Name

2024 June 06, Thursday             701/2023 High School Teacher (English)

2024 June 06, Thursday             588/2023 High School Teacher (Hindi)

2024 June 08, Saturday             593/2023 Police Constable (Trainee)

2024 June 11, Tuesday             423/2023 Tradesman – Printing Technology

2024 June 12, Wednesday     546/2023, 604/2023 Agricultural Officer

2024 June 12, Wednesday     717/2023 Assistant Professor In English

2024 June 12, Wednesday     176/2023 Associate Professor/Reader In Anatomy

2024 June 12, Wednesday     171/2023 Associate Professor/Reader In Case Taking And Repertorisation

2024 June 12, Wednesday     091/2023 Assistant Manager

2024 June 13, Thursday             127/2023 Sanitary Chemist

2024 June 14, Friday             169/2023 Associate Professor/Reader In Forensic Medicine And Toxicology

2024 June 14, Friday             172/2023 Associate Professor/Reader In Materia Medica

2024 June 14, Friday             585/2023 Panchakarma Assistant

2024 June 14, Friday             005/2023 Pump Operator

2024 June 15, Saturday             433/2023, 434/2023 Assistant Manager – Commom Preliminary Examination – Stage III

2024 June 15, Saturday             527/2022, 528/2022 Marketing Organizer – Commom Preliminary Examination – Stage III

2024 June 15, Saturday             544/2023 Excise Inspector(Trainee) – Commom Preliminary Examination – Stage III

2024 June 15, Saturday             571/2023 Secretary Local Self Government Institutions- Commom Preliminary Examination – Stage III

2024 June 15, Saturday             572/2023, 573/2023, 574/2023 Sub Inspector Of Police(Trainee) – Commom Preliminary Examination – Stage III

2024 June 15, Saturday             575/2023, 576/2023 Armed Police Sub Inspector(Trainee) – Commom Preliminary Examination – Stage III

2024 June 19, Wednesday     170/2023 Associate Professor/Reader In Obstetrics And Gynaecology

2024 June 19, Wednesday     173/2023 Associate Professor/Reader In Organon Of Medicine And Homoeopathic Philosophy

2024 June 19, Wednesday     449/2023 Non Vocational Teacher Physics (Senior)

2024 June 19, Wednesday     602/2023 Higher Secondary School Teacher Junior- Physics

2024 June 20, Thursday             175/2023 Associate Professor/Reader In Homoeopathic Pharmacy

2024 June 20, Thursday             178/2023 Associate Professor/Reader In Physiology And Biochemistry

2024 June 20, Thursday             009/2023 Laboratory Technician Gr. II(Pharmacy)

2024 June 20, Thursday             038/2023 Assistant Pharmacist

2024 June 20, Thursday             303/2023, 304/2023, 477/2023, 508/2023 Pharmacist Grade II

2024 June 20, Thursday             415/2023 Laboratory Technician (Pharmacy)

2024 June 24, Monday             396/2020, 397/2020 Confidential Assistant GR-II

2024 June 25, Tuesday             177/2023 Associate Professor/Reader In Pathology And Microbiology

2024 June 25, Tuesday             168/2023 Associate Professor/Reader In Practice Of Medicine

2024 June 25, Tuesday             698/2022 Office Attendant Gr II/Messenger/Night Watchman (Main Examination)

2024 June 26, Wednesday 174/2023 Associate Professor/Reader In Surgery

2024 June 26, Wednesday 241/2023 Research Assistant

2024 June 27, Thursday         626/2023 Professor In Anatomy

2024 June 27, Thursday         628/2023 Professor In Obstetrics & Gynaecology

2024 June 27, Thursday         251/2023 Assistant Recordist

2024 June 27, Thursday         436/2023 Recording Assistant

2024 June 28, Friday         444/2023, 597/2023 Part Time High School Teacher (Malayalam)

2024 June 28, Friday         501/2023 High School Teacher (Malayalam)

2024 June 28, Friday         627/2023 Professor In Pathology & Microbiology

2024 June 28, Friday         625/2023 Professor In Surgery

2024 June 28, Friday         437/2022 Mechanical Engineer

2024 June 29, Saturday         248/2023 Police Constable (Mounted Police)

2024 June 29, Saturday         584/2023, 507/2023, 732/2023, 733/2023 Woman Police Constable


Post a Comment

0 Comments