സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, ഡയറ്റീഷ്യൻ, സ്‌പെഷ്യൽ എജ്യുക്കേറ്റർ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവ്‌കല്ലേറ്റുംകര : സാമൂഹികനീതി വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിപ്മറിൽ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, ഡയറ്റീഷ്യൻ, സ്‌പെഷ്യൽ എജ്യുക്കേറ്റർ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുണ്ട്. യോഗ്യതയുള്ളവർ 29-ന് മുമ്പായി hr@nipmr.org.in എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്.


Post a Comment

0 Comments