സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ
ചാലക്കുടി ഗവ. വനിത ഐടിഐയിൽ 2023 – 24 വർഷത്തെ പ്രവേശനത്തിന് ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നു. താൽപര്യമുള്ളവർ ഒക്ടോബർ 10 നകം അസ്സൽ രേഖകളുടെ പകർപ്പുകൾ സഹിതം ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം. ഇതുവരെ അപേക്ഷ നൽകാത്തവർക്കും പുതിയതായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് – 0480 – 2700816, 9497061668, 8848916754 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

Post a Comment

0 Comments