ഡോക്ടർമാരെ നിയമിക്കുന്നു

 


തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ (അലോപ്പതി) കാഷ്വാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻ, സിവിൽ സർജൻ എന്നീ തസ്തികകളിലേയ്ക്ക് അഡ്ഹോക്ക് വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സെപ്റ്റംബർ 15 ന് വൈകീട്ട് 5 നകം എം.ബി.ബി.എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ടി.സി.എം.സി രെജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ആധാർ/ ഇലക്ഷൻ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്നിവയുടെ പകർപ്പ് സഹിതം തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം) ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. സെപ്റ്റംബർ 16 ന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10.30 ന് ഇന്റർവ്യു നടക്കും.


jobs in thrissur
part time jobs in thrissur
accountant jobs in thrissur
packing jobs in thrissur olx
part time jobs in thrissur for ladies
driver jobs in thrissur
temporary government jobs in thrissur
hr jobs in thrissur
data entry jobs in thrissur
daily wages jobs in thrissur olx
work from home jobs in thrissur
jobs in thrissur with accommodation
job vacancies in thrissur accountant
administration jobs in thrissur
accountant jobs in thrissur olx
admin jobs in thrissur
accountant jobs in thrissur for freshers

Post a Comment

0 Comments