നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിങ് പ്രോജക്ടുകളിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

 


നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിങ് പ്രോജക്ടുകളിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ, പ്രോഗ്രാം കോർഡി‌നേറ്റർ (ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പി), സീനിയർ ലീഗൽ അസോസിയേറ്റ് (ടെക്‌നിക്കൽ), ടെക്‌നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, സോഷ്യൽ വർക്കർ, ക്ലർക്ക് കം അക്കൗണ്ടന്റ് എന്നീ തസ്തികകളിലേയ്ക്കാണ് നിയമനം. സെപ്റ്റംബർ 28 ആണ് അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്

FOR MORE DETAILS- NISH - NISH invites application for various projects

ROTATE PHONE TO VIEW COMPLETE TABLE

Sl. No

Position

Qualification

Experience

Monthly Pay

Age Limit

1

State Level Coordinator

Ph D / M Phil in Public health/ Sociology  

Minimum 3 years' experience in research. Minimum of two scientific publications and conference presentations 

Rs 32,500

50 years as on 01.01.23

2

Program Coordinator Occupational Therapy

Bachelor in Occupational Therapy with research interest 

Minimum 2 years experience

Rs. 30,550

45 years as on 01.01.23

3

Senior Legal Associate - Technical

LLB with experience in legislative drafting

Retired officials from the Law Department, Government Secretariat not below the rank of Under Secretary

Rs. 29,700

Upper age limit 65 

4

Technical Assistant

Master in Public health/ Sociology in a regular mode

Minimum of 3 years of experience working in elderly sector either in Government or in any reputed organization

Rs. 29,700

36 years as on 01.01.23

5

Social Worker

MSW with specialization in Medical and Psychiatry

Minimum of 3 years of experience working in elderly sector either in Government or in any reputed organization

Rs. 27,000

36 years as on 01.01.23

6

Clerk cum Accountant

M Com and B Com on a regular mode 

Minimum of 1 years of experience in working in a Government Sector. Preference will be given to those with experience in similar projects.

Rs. 21,000

36 years as on 01.01.23


Post a Comment

0 Comments